Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viacudoku cudoku
0408 e2fc
Reposted fromturquoise turquoise viacudoku cudoku

September 16 2017

Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
8993 57b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaretro-girl retro-girl

September 14 2017

Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viaalensztajn alensztajn
Bo widzi pan... ja chyba byłam w panu trochę zakochana.
— V.Hugo
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
Reposted fromshakeme shakeme viacudoku cudoku

September 13 2017

Ale jak znaleźć kogoś, z kim wytrzymasz, skoro często nie wytrzymujesz nawet sama ze sobą?
— Mons Kallentoft
A Ty kim? Kim dla mnie mógłbyś być?
— Hey
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianowaczi nowaczi

September 12 2017

Świecie nasz, świecie nasz,
chcę być z tobą w zmowie,
z blaskiem twym, z siłą twą,
co mi dasz - odpowiedz.
— Marek Grechuta
Reposted fromcudoku cudoku viaalensztajn alensztajn

September 11 2017

Zaufaj serce me Pan Twój Bogiem jest.
To w jego rękach jest życie twe.
Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości twej
Jego siła jest doskonała.
Reposted fromheroes heroes viapiinkskies piinkskies
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza via100suns 100suns
Reposted fromjasminum jasminum via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl