Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

0002 e199
Reposted fromRowena Rowena viacudoku cudoku
Reposted fromlifeless lifeless viacudoku cudoku
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viafoodforsoul foodforsoul
6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacudoku cudoku
8331 021a 500
Reposted frommoai moai viacudoku cudoku
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss

July 06 2018

2620 d7f3

July 04 2018

Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz - Szkoła żon
Reposted fromzoou zoou viafoodforsoul foodforsoul
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viaIriss Iriss

July 03 2018

1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viacatchdimoment catchdimoment
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viablackcat blackcat
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viaDaisy88 Daisy88

July 02 2018

1190 6845 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viablackcat blackcat
2437 9d9a
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viasectum-sempra sectum-sempra
Reposted fromagridoce agridoce viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl