Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’

March 23 2017

9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viadzony dzony
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaIriss Iriss
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
Reposted fromworst-case worst-case viacudoku cudoku

March 22 2017

5035 d5d5
Reposted fromerial erial viaheroes heroes
4431 9028 500
Reposted frompianotea pianotea viaheroes heroes
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viacudoku cudoku
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
— (Rz 12)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaalensztajn alensztajn

March 24 2017

Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’

March 23 2017

9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viadzony dzony
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaIriss Iriss
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
Reposted fromworst-case worst-case viacudoku cudoku

March 22 2017

5035 d5d5
Reposted fromerial erial viaheroes heroes
4431 9028 500
Reposted frompianotea pianotea viaheroes heroes
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl