Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viafoodforsoul foodforsoul
1261 6041 500
Reposted fromheroes heroes

March 30 2017

7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix viafoodforsoul foodforsoul
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss

Jesteśmy psychicznie przetrąceni i myślę, że długo potrwa, nim zaczniemy żyć normalnie.

— R. Kapuściński
Reposted fromjobi jobi viadoubleespresso doubleespresso

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko

March 25 2017

Nie można się tak poznać po raz drugi? Zupełnie od nowa?
Reposted fromCharless Charless viaSkydelan Skydelan
4431 9028 500
Reposted frompianotea pianotea viaIriss Iriss

March 24 2017

Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’

March 23 2017

9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viadzony dzony
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaIriss Iriss
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
Reposted fromworst-case worst-case viacudoku cudoku

March 22 2017

5035 d5d5
Reposted fromerial erial viaheroes heroes
4431 9028 500
Reposted frompianotea pianotea viaheroes heroes
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viacudoku cudoku
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
— (Rz 12)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaalensztajn alensztajn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl