Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadzony dzony
8473 acf0 500
Reposted fromnyaako nyaako viaimpulsivee impulsivee
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimpulsivee impulsivee
7908 da4d 500
Reposted fromGosha Gosha viakjuik kjuik
6229 9f8f
8331 c102 500
Reposted fromnyaako nyaako viausmiechprosze usmiechprosze
5560 8c7b 500
Reposted fromclitoris clitoris vianowaczi nowaczi
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko. 
— Michel Houellebecq, "Platforma"
Reposted fromlovvie lovvie
Nigdy nie skazuj kobiety na domysły. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak "barwny" scenariusz potrafi napisać, niepewna Twych uczuć.
Reposted frommefir mefir viaszukajacszczescia szukajacszczescia

November 25 2019

nie. jest. dobrze.
Reposted byimpulsiveeonomatopeiczneparanojejakmidzisiajzleanakareninazdepresjonowany-czlowieczekzuzka0deepbluexpikkumyyimpulsiveeabsolutelyfuckingnotKacSousse
Reposted frombluuu bluuu viacudoku cudoku

November 19 2019

1946 7231 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacudoku cudoku
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl