Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viaresort resort
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarudaizia rudaizia
6889 1812
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalensztajn alensztajn

February 16 2020

6448 726a 500
Reposted byelentarieikariPsaikoLuukkapowidlo

February 14 2020

3896 03dd 500
Black Forest, Germany
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaalensztajn alensztajn
1644 6abd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheroes heroes

February 04 2020

Każdy z nas w sobie nieraz umiera, więc życzę wszystkim nie zważywszy na wiarę, czy tez na jej brak, wewnętrznego zmartwychwstania.  Miłością. Miejcie piękny czas.  
— Fismoll
Reposted fromfelicka felicka viafoodforsoul foodforsoul

January 10 2020

plagiaty dzieciństwa
to wakacje i święta
— A. R.
Reposted bythenatuss thenatuss

January 09 2020

7027 ed57 500
Reposted frommiischa miischa viaalensztajn alensztajn
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
Reposted fromFlau Flau viadoubleespresso doubleespresso
Reposted fromshakeme shakeme viaalensztajn alensztajn

December 20 2019

2654 4ae5 500
8216 f38c
Reposted fromipo ipo viaalensztajn alensztajn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl